Algemene voorwaarden

A. Aanvaarding bestelling

 1. Door de koper (=opdrachtgever).
  Ondertekening van de overeenkomst betekent dat de koper de algemene voorwaarden, het bestek en de prijs kent en dat hij deze aanvaardt. De opdrachtgever zal ze strikt naleven.

 2. Door de aannemer.
  De aannemer verbindt er zich toe alle in het bestek beschreven werken uit te voeren volgens de regels der kunst, tegen de voorwaarden en prijsopgave van deze overeenkomst. Een eventuele weigering van de bestelling door de aannemer geeft aan de koper in geen geval recht op schadevergoeding.


B. Wijzigingen voorwaarden

Eventuele wijzigingen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel geldig wanneer zij overeengekomen zijn voor de ondertekening van deze overeenkomst, bij deze overeenkomst gevoegd zijn en voor goedkeuring ondertekend door elke partij.


C. Prijsbepaling

De overeengekomen prijs is vast tot drie maanden na ondertekening van de overeenkomst door de opdrachtgever en tijdens de duur van de werken.


D. Uitvoering der werken

Alle in bijgaande bestek omschreven werken worden uitgevoerd volgens de regels der kunst. Wanneer bepaalde werken niet uitvoerbaar zijn wegens niet meer beschikbaar zijn van bepaalde materialen en/of andere, dan mag de aannemer hiervoor een gelijkaardige oplossing voorstellen. Eventuele problemen in verband met de uitvoering der werken dienen met hem besproken te worden. Bepaalde materiaalkosten, met meer- en minwaarde ten opzichte van in bestek voorziene waarde, worden verrekend. Klachten betreffende zichtbare gebreken en conformiteit van de geleverde materialen en/of werken moeten ten laatste drie dagen na ontvangst van de materialen ingediend worden per aangetekend schrijven. Werken en leveringen, welke niet vermeld zijn in het bestek, zijn niet in deze overeenkomst begrepen. Na uitvoering der werken worden de werken opgeleverd. Leverings- of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend en worden slechts als aanwijzing gegeven. Aldus heeft de opdrachtgever in geen geval recht op een schadevergoeding bij vertraging der werken. Dit geldt enkel bij vertragingen veroorzaakt door de aannemer. Wanneer de vertragingen veroorzaakt zijn door wanbetalingen van de opdrachtgever, of in gevallen van overmacht zoals ongevallen, oorlog, weersomstandigheden, algemene of bijzondere stakingen, lock-out, opstanden, aanslagen, ontoegankelijkheid van het terrein, gehele of gedeeltelijke brand van de fabriek van de aannemer of zijn leveranciers, kan dit artikel niet ingeroepen worden. Bij éénzijdige verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever, verbindt deze zich tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 20% van het aannemingsbedrag met een minimum van 1.150€.

Water en elektriciteit worden gratis door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.


E. Verkoop- en betalingsvoorwaarden

 1. Zolang de volledige bedongen prijs niet volledig betaald is, dient de koper zich aan volgende bepalingen te houden:
  a. het geleverde blijft eigendom van de verkopende firma;
  b. hij mag zich niet ontdoen van de inrichting, noch ze veranderen of er iets van wegnemen;
  c. ingeval de koper failliet zou verklaard worden, heeft de verkopende firma het recht aanstonds het verkochte materiaal terug in bezit te nemen;
  d. te allen tijde heeft de verkoper of zijn personeel het recht de instelling te bezichtigen of de instelling te verzekeren tegen alle risico's, terwijl de firma gerechtigd is de som die haar verschuldigd bleef, van de verzekeringsmaatschappij te ontvangen.
 2. Geschillen
  In geval van geschil zijn alléén de rechtbanken van Gent bevoegd.
 3. Alle effecten zijn te Maldegem betaalbaar. Voor iedere factuurschuld mogen aanvaarde wissels geëist worden. Bij gebrek aan een enkele betaling op vastgestelde datum, vervallen zonder verdere ingebrekestelling, alle termijnen of wissels en is de verkoper gemachtigd het totaal der nog verschuldigde sommen onmiddellijk te eisen.
 4. Ontbinding overeenkomst.
  Ingeval de overeenkomst ontbonden wordt door toedoen van de koper, zal het gestorte voorschot eigendom blijven van de verkopende firma als schadeloosstelling indien dit minimum 20% van de verkoopsom bedraagt. Bij een voorschot of gedeeltelijk voorschot, verplicht de koper zich een schadevergoeding te betalen van 20% van de verkoopsom.
 5. Taksen.
  Taksen vallen steeds ten laste van de koper. Eventuele verhoging van bestaande of invoering van nieuwe invoerrechten en fiscale taksen, zijn ten laste van de koper.
 6. Uitstel.
  In geen geval kan een uitstel in de levering of prestaties alsook een defect de reden zijn voor de koper om het contract te verbreken of schadevergoeding te eisen.
 7. Betalingsvoorwaarden.
  Achterwege gebleven betalingen worden gevorderd op kosten van de klant. Onze facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de firma. Bedragen niet geregeld op de vervaldag worden verhoogd met 12% intrest per jaar, van rechtswege en zonder dat aanmaning vereist is. Bovendien zal, bij ongerechtvaardigd en niet aanvaard uitblijven van betaling 30 dagen na de factuurdatum, het verschuldigde bedrag automatisch verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 12% op het nog verschuldigd bedrag, met een minimum van 250€, ten titel van schadevergoeding, dit onafgezien van de verschuldigde verwijlintresten en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Indien het betalingspatroon, vastgesteld in de bestelbon, niet stipt wordt nageleefd door de koper, zal de verkoper het recht hebben, de uitvoeringen der lopende werken stil te leggen, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling vereist is. De werken worden pas na betaling terug in de planning opgenomen.
 8. Opruimen.
  De plaats van werkuitvoering zal door de zorgen van de klant opgeruimd worden van waren en materiaal.
 9. Waarborg.
  De waarborg geldt vanaf de datum van oplevering, maar dekt in geen geval de schade die zou kunnen ontstaan door toeval of door schuld van de gebruiker. Geen waarborg wordt meer verstrekt bij herstellingen uitgevoerd door de koper of andere personen dan de verkoper of zijn personeel.
 10. Tekeningen.
  Tekeningen ter beschikking gesteld van onze klanten, blijven te allen tijde onze eigendom en mogen in geen geval ter inzage gegeven worden aan derden, noch gekopieerd.